Forord - Budskaberne fra 1990-1996
"Budskaberne knytter især an til budskaberne i Medjugorje"


af Kirsten Kjærulff
Påsken 1997

Åbenbaringer og profetier er Guds løbende kommentarer til Hans frelsesværk. Det har altid været profetiens formål lige fra Det Gamle Testamentes tid. Og Gud kalder hvem, Han vil, og når, Han vil, også i vor tid. Kirkehistorien er fuld af sådanne åbenbaringer af Jesus og Jomfru Maria, og formålet er altid at aktualisere den officielle Åbenbaring, som er overleveret os i Kirken og i Bibelen.

Disse budskaber, som Grethe har modtaget fra september 1990 til foråret 1997, kan derfor ses som Guds vejledning og hjælp til vores aktuelle tid – og specielt til vores land. Vi, der har fået lov at læse dem, ser det som en særlig nåde, at Gud også åbenbarer sig her i Danmark, som måske i højere grad end de fleste andre vestlige nationer er gledet tilbage i hedenskab, materialisme og åndeligt hovmod.

Grethes budskaber knytter især an ved Maria-åbenbaringerne i Medjugorje. På sammen måde som disse budskaber – og alle de andre budskaber med udgangspunkt i begivenhederne i Fatima i 1917 – sætter de vort århundrede i et særligt perspektiv som den periode, hvor frelseshistorien nærmer sig sin afgørende fase. Derfor er deres indhold hverken andet eller mere end Evangeliets egen opfordring til et helligt liv i omvendelse og bøn, en radikal Kristi efterfølgelse. Ligesom i Medjugorje opfordrer Jomfru Maria og Jesus til bøn og forbøn for de mennesker, som af forskellige grunde ikke selv kan bede.

I forordet til ”Budskabet fra Medjugorje” siger Pastor Lars Messerschmidt: ”Guds frelsesplan for verden i dag består altså i et netværk af bedende mennesker og bedegrupper, der omspænder hele jorden. Det er denne plan, Maria, fredens dronning, indtrængende opfordrer os til at virkeliggøre uden tøven.”

Budskaberne til Grethe er på samme måde en inspiration og en opfordring til – gennem den personlige omvendelse og bøn – at være Guds medhjælpere i denne afgørende fase i kampen mellem Gud og Satan.

”Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.” (Ef 6,12)

Grethes budskaber er endnu ikke bedømt af Kirkens officielle myndigheder, men ifølge det af Pave Paul VI udsendte dekret fra Troslærekongregationen i 58/16 (A.A.S.) af 29.12.1966 er det tilladt at offentliggøre skrifter om budskaber og åbenbaringer uden Imprimatur, dvs. uden særlig kirkelig tilladelse.

Sådanne budskaber kan derfor ikke opfattes som forpligtende, men må altid ses som et supplement og en aktualisering af Bibelens budskab og Kirkens lære.

Men det, som inspirerer os, nærer vor tro og fører os nærmere til Kristus, til Kirken og sakramenterne, det tør vi opfatte som Helligåndens værk, som vi må tage imod i gudsfrygt, i tro, håb og kærlighed, med ydmyghed og taknemmelighed.


Budskaberne fortsætter i 1997...
"Visioner, eukaristiske undere, tidens alvor og opfordring til omvendelse og bøn"


af Maria Kjærsgaard
August 2000

Jesu og Jomfru Marias officielle budskaber, som blev betroet Grethe, ophørte i januar
1997. De er offentliggjort i hæftet ”Budskaber fra Jesus og Maria”. Alligevel modtog hun i de efterfølgende år yderligere en række budskaber og visioner, som for en dels vedkommende kan betegnes som eukaristiske oplevelser.

Gennem hele kirkehistorien findes en mangfoldighed af eukaristiske undere, især i tider, hvor troen på Jesu nærvær i den forvandlede Hostie var svag eller forsvundet – altså troen på, at Jesus med legeme og blod, sjæl og guddommelighed er til stede i Hostien.

Vi lever netop i en tid, hvor en rationalistisk og materialistisk tankegang er fremherskende og hvor Grethes og mange andre nutidige mystikeres eukaristiske erfaringer verden over synes at have til formål at sætte dette ”Kærlighedens Sakramente” i centrum og at styrke troen, ærefrygten og hengivenheden til dette ”Troens Mysterium”. Det skulle ligeledes føre os til en dybere erkendelse af Jesu ord: ”Jeg er livets brød…” (Johs. 6,48-63) og af Den Hellige Eukaristi, som Jesus indstiftede Skærtorsdag, dagen før sin død. I messeofferet bliver under forvandlingen brød og vin til Jesu legeme og blod, sjæl og guddommelighed, til det stedseværende, rene offer, som til verdens ende ofres til Faderen til verdens frelse, og som gives os i Den Hellige Kommunion som sjælens ”Underfulde Spise”, der styrker og nærer og ”bevarer os til det evige liv”.

I dette lys kan Grethes budskaber, visioner og ”Den Levende Hostie” føre os til en større fordybelse i Alterets Helligste Sakramente og til en fornyet tro på og kærlighed til den Eukaristiske Jesus, som har lovet os: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”. (Math. 28,20). – Den nu saligkårede Pater Pio udtalte engang følgende ord: ”Snarere kan verden eksistere uden sol end uden Det Hellige Messeoffer.”

Den sidste del af Grethes budskaber taler i stigende grad om tidens alvor. De vil forklare, vejlede, advare og trøste os i ”det mørke, som sænker sig mere og mere over Kirken og det verdslige liv – ja, over hele jordkloden” (Guds Moder, 23. Januar 1999).

Jesus og Guds Moder taler indtrængende om, at ”tiden er nær”, og opfordrer os til at erkende ”tidens tegn”. De påpeger, at profetierne i De Hellige Skrifter angående vor tid og de talrige åbenbaringer, begyndende med La Salette og Fatima og frem til vore dage, er ved at gå i opfyldelse.

Vedvarende opfordres vi til dybere omvendelse, indvielse, bøn, forbøn og bod til vor egen frelse og til frelse for de af vore medmennesker, der har mistet troen og ikke kan erkende ”Vejen, Sandheden og Livet”.

Sluttelig taler budskaberne ikke alene om den smertelige lutring før Jesu snarlige genkomst, men også om den sande fred, glæde og kærlighed, som kun findes hos Gud - i overensstemmelse med "vi i Ham og Han i os"!Grethes tak
Grethe takker alle, som har hjulpet med at få udgivet og spredt budskaberne

I tilknytning til ovenstående forord vil jeg gerne tilføje, at jeg ikke ved, hvorfor netop jeg har modtaget budskaber og visioner. Jeg har levet med megen tvivl, så uden støtte fra venner, var de sikkert blevet liggende på min hylde som kladder!
De to første år (fra 1990 til 1992) forholdt jeg mig i tavshed.
Derefter fulgte Hanne Wegener og Lise Bjørn budskaberne, indtil de sluttede i begyndelsen af 1997.
En stor hjælp blev det, da Kirsten Kjærulff tog dem i sin hånd og renskrev dem, samt fik de første eksemplarer trykt til privat brug.
Derefter sørgede Maria Kjærsgaard for, at de blev mangfoldiggjort - samt spredt!-
En særlig tak er rettet til jer, men også til alle, der allerede velvilligt har modtaget budskaberne.P. Paul Marx:

"Budskaberne virker ægte og inspirerende på mig og har en kraft, der hele tiden får mig til at længes efter Jesus Kristus"


Mattæus slutter sit evangelium med Jesu ord til disciplene: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Da jeg læste budskaberne, Grethe har modtaget siden 1990, fornemmede jeg meget klart opfyldelsen af denne profeti. Budskaberne virker ægte og inspirerende på mig og har en kraft, der hele tiden får mig til at længes efter Jesus Kristus. Jeg er Gud meget taknemmelig for den barmhjertighed, han viser os i Danmark, at tale så direkte til os på dansk gennem Grethe og hendes meget jordnære og Jeremias-agtige menneskelighed. Det er mit håb, at disse budskaber kan nå ud til alle de mange mennesker, der i deres indre mærker en dyb længsel efter synliggørelsen af Guds Rige i vort land.

Paul Marx, omi
Forhenværende generalvikar i
Den Katolske Kirke
i Danmark